Thông Tin Sản Phẩm

INDIA MACKEREL IQF

Scientific name: Rastrelliger kanagurta

FROZEN MAHI MAHI WHOLE ROUND

Scientific name: Coryphaena hippurus

Frozen Bonito Tuna whole round

Scientific name: AUXIS THAZARD

Frozen Skipjack Tuna whole round

Scientific name: Katsuwonu Pelamis