Sailfish HGT (headless, gutted)

Thông Tin Sản Phẩm

Scientific name: Istiophorus platypterus

Nội dung chi tiết sản phẩm

Scientific name: Istiophorus platypterus - IQF, bulk nude packing - Size: 10-15kg up

Bình luận

Viết bình luận